สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

8.รายงานข้อมูลการดำรงอยู่และพ้นตำแหน่งข้าราชการครูจำแนกตามสาขาวิชาเอก ในระยะ 5 ปี