สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

7.รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำงานอยู่ในภูมิลำเนา/นอกภูมิลำเนา