สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

6.รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับโทษทางวินัย จำแนกตามสายงาน