สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

5.รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะครบเกษียณอายุราชการในแต่ละปีงบประมาณจำแนกตามวิชาเอก