สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

2.รายงานจำนวนและรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะครบเกษียณอายุราชการในแต่ละปีงบประมาณ