สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

14.รายงานสถิติจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามวิทยฐานะรายปี