สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

10.รายงานสถิติจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามวิชาเอก