สำนักงาน ก.ค.ศ.

วิสัยทัศน์

สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มาตรฐาน จูงใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรม

รวนเร็ว มาตรฐาน บริการอย่างเป็นธรรม

ค่านิยม

ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดความถูกต้อง เสียสละ สร้างสรรค์ จิตมุ่งบริหาร ทำงานเป็นทีม

พันธกิจ

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ
2. การจัดและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลผลิต มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา 9 เรื่อง
2. จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 320,000 คน เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 9

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ